Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke gegevens op de website(s) van FRAVOOL ! vzw worden verzameld en hoe deze zullen gebruikt en beveiligd worden. Door gebruik te maken van onze website en de daaraan gerelateerde diensten stemt u in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door FRAVOOL ! vzw van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden.
FRAVOOL ! vzw behoudt zich het recht in de toekomst te besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien, voor zover wettelijk toegestaan, andere gegevens worden verwerkt die nog niet genoemd zijn in deze verklaring.

Wie verzamelt de informatie?

FRAVOOL ! vzw
Lange Ridderstraat 8
2800 Mechelen
Ondernemingsnummer 0734.921.686

Hoe verzamelt FRAVOOL ! vzw de informatie en met wie wordt deze gedeeld ?

U kunt onze site bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Voor een aantal diensten moet u zich registreren of uw gegevens invullen. Indien u in dergelijke situatie verkiest om de gevraagde persoonsgegevens niet vrij te geven, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van de site of dat wij uw verzoek niet kunnen beantwoorden.  Indien er een vermoeden of bewijs is dat u valse gegevens aan FRAVOOL ! vzw hebt doorgegeven, heeft FRAVOOL ! vzw het recht om de toegang tot de website of delen ervan te ontzeggen.FRAVOOL! Vzw kan uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om producten en diensten aan u te leveren, om de door u gevraagde producten en diensten in rekening te brengen, om producten en diensten waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn te verkopen, of om met u te communiceren voor andere doeleinden die vanzelfsprekend zijn uit de omstandigheden of waarover wij u informeren bij de verzameling van de persoonsgegevens.Gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren.  Persoonsgegevens kunnen bij gelegenheid wel worden overgedragen aan derde partijen die voor of namens FRAVOOL ! vzw optreden, of in verband met de activiteiten van FRAVOOL ! vzw voor verdere verwerking overeenstemming met het doeleinde (c.q. de doeleinden) waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld. Persoonsgegevens kunnen ook op andere wijze rechtmatig verwerkt worden, zoals het leveren van diensten, het evalueren van het nut van deze website, marketing, data management of technische ondersteuning. Deze derde partijen hebben een overeenkomst met ons afgesloten om alleen persoonsgegevens te gebruiken voor het afgesproken doel, en om uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen, en niet bekend te maken aan derden, behalve wanneer vereist door de wet, wanneer toegestaan door ons of zoals vermeld in deze Privacy Beleidsregels.Persoonsgegevens die van u verzameld worden, kunnen ook worden overgedragen aan een derde partij in het geval dat de bedrijfsactiviteit waarop deze site betrekking heeft, of een deel ervan, en de klantgegevens die ermee verband houden, verkocht, afgestaan of overgedragen worden. In dergelijk geval zullen wij de koper, verkrijger of overnemer verplichten om de persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met deze Privacy Beleidsregels. Persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan een derde partij als FRAVOOL ! vzw verplicht is om dit te doen vanwege een toepasselijke wetgeving, rechterlijke beslissing of overheidsregelgeving, of als dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van een strafrechtelijke of andere juridische procedure of onderzoek, hier of in het buitenland.

Hoe worden de gegevens beschermd?

FRAVOOL ! vzw verklaart uw gegevens te beschermen met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo miniem mogelijk te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van fysieke en administratieve toegangscontroles, firewalls en versleuteling van gegevens. Indien u een vermoeden heeft dat er toch misbruik gemaakt wordt van uw persoonsgegevens dient u FRAVOOL !  vzw hiervan op de hoogte te brengen. FRAVOOL ! vzw verklaart de persoonsgegevens niet langer te bewaren dan wettelijk toegestaan en verklaart deze te verwijderen wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de beschreven doeleinden.  Bij het verloop van de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij redelijke maatregelen om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Wat zijn de rechten van de gebruikers?

1. Recht op inzage/toegang
Iedere gebruiker en bezoeker waarvan je gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

2. Recht op rechtzetting
De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om te worden vergeten
De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen
De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

5. Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid
De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Hoelang worden de gegevens bewaard?

De gegevens zullen volgens de wettelijke termijn bewaard worden.

Worden mijn gegevens ook buiten Europa verwerkt?

Uw gegevens worden enkel binnen de Europese gemeenschap verwerkt.

Cookies

FRAVOOL ! vzw maakt gebruik van de "cookie"-techniek om uw bezoek aan de website van FRAVOOL ! vzw mogelijk te maken en zo goed mogelijk te laten verlopen. De "cookie"-bestanden worden naar uw computer gestuurd, identificeren u als een unieke gebruiker en slaan uw persoonlijke voorkeuren en technische informatie op.  Als u persoonlijke informatie verstrekt via de website van FRAVOOL ! vzw kan deze informatie worden gekoppeld aan de gegevens die in de cookies zijn opgeslagen. Als u het gebruik van cookies door FRAVOOL ! vzw niet accepteert, kunt u uw browser zodanig instellen dat deze geen cookies accepteert (aanwijzingen over hoe u de cookie-instellingen van uw browser kunt wijzigen vindt u in de helpbestanden van uw webbrowser). Als u de instellingen wijzigt kan het zijn dat u geen toegang meer kunt krijgen tot bepaalde delen van de website van FRAVOOL ! vzw.

>