Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

FRAVOOL !  vzw onderschrijft hieronder de algemene voorwaarden, verkoopsvoorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden. Deze maken integrerend deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De deelnemer/consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden.

2. Bestelling

a. Inschrijven/bestellen voor een kamp of club is bindend, ongeacht de wijze van inschrijven.
b. Van zodra de inschrijving voltooid werd, begint de herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen  voor de consument te lopen. 

3. Annulering

a. Eventuele annulatie dient telkens schrijftelijk te gebeuren op speellesjesfrans@gmail.com.  Bij annulatie bestaan volgende mogelijkheden:

  • Annulatie meer dan 8 weken voor de start van de activiteit: inschrijvingsgeld wordt terugbetaald (- € 15 administratiekosten).
  • Annulatie meer dan 4 weken voor de start van de activiteit: 80 % van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald (- € 15 administratiekosten).
  • Annulatie meer dan 2 weken voor de start van de activiteit: 40 % van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald (- € 15 administratiekosten).
  • Annulatie minder dan 2 weken voor de start van de activiteit: geen terugbetaling mogelijk, behalve bij afgifte van een ziektebriefje (de helft van het inschrijvingsgeld wordt in dit geval terugbetaald).

Indien de activiteit reeds aanvang had genomen met aanwezigheid van deelnemer/consument en deelnemer/consument wenst te annuleren vanwege ziekte/ongeval zal de helft van het inschrijvingsbedrag, verminderd met het aantal gevolgde kampdagen en de administratiekosten teruggestort worden. Ook in dit geval steeds na schriftelijke aanvraag tot terugbetaling en na voorlegging van een doktersattest.


4. Omboekingen

U kan een aanvraag tot omboekingen schriftelijk indienen via email speellesjesfrans@gmail.com.  Omboekingen kunnen in principe meer dan 5 weken voor de start van het kamp (aan 15 euro administratiekosten).  FRAVOOL ! behoudt zich het recht om een omboeking te weigeren.

5. Betalingen

a. Betalingen dienen uitgevoerd worden binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging.
b. Onrechtmatig verkregen kortingen zullen teruggevorderd worden.
c. Het inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, (taal)animatoren, verzekeringen en een gezond tienuurtje en vieruurtje. Er worden geen middagmaaltijden voorzien door FRAVOOL ! vzw.
d. Door de betaling uit te voeren bevestigd men de algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

6. Verzekeringen

a. Alle deelnemers/consumenten zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
b. Voorafgaand aan de deelname wordt door FRAVOOL ! vzw gevraagd een korte medische fiche van de deelnemer/consument in te vullen.

7. Medicatie tijdens activiteiten

a. Voor toediening van medicatie tijdens de uren van de activiteiten dient de ouder een toedieningsvoorschrift te voorzien en over te dragen aan de verantwoordelijke van de activiteiten. FRAVOOL ! vzw verklaart dat de verantwoordelijke het geneesmiddel zal toedienen volgens het voorschrift. Noch de kampverantwoordelijke, noch FRAVOOL ! vzw kunnen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

8. Verlies/Diefstal

a. FRAVOOL ! vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal van, verlies van en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke spullen.
b. Bij diefstal van materiaal aangebracht door FRAVOOL ! vzw of materiaal reeds aanwezig op de voorziene locatie zullen de ordediensten verwittigd worden.
c. Verloren en gevonden voorwerpen zullen tot 30 dagen na einde kamp bijgehouden worden op een afgesproken plaats.

9. Bijzondere voorwaarden

a. Roken is verboden voor elke deelnemer/consument en begeleider tijdens de activiteiten georganiseerd door FRAVOOL ! vzw.
b. Alcoholgebruik is verboden voor elke deelnemer/consument en begeleider tijdens de activiteiten georganiseerd door FRAVOOL ! vzw.
c. Klachten dienen schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 5 werkdagen na de activiteit.
d. FRAVOOL ! vzw maakt tijdens de activiteiten foto’s en filmpjes die kunnen gebruikt worden op de website, infobrochure(s), sociale media en publicitaire doeleinden zonder dat de integriteit van de kinderen in het gedrang komt. Indien de deelnemer/consument dit niet wenst, kan hij op dit op het inschrijvingsformulier aanvinken.
e. Adresgegevens van alle deelnemers/consumenten komen terecht in het adressenbestand van FRAVOOL ! vzw. 

10. Toepasselijke wet/geschillenregeling

a. Het Belgisch recht is van toepassing op de contracten afgesloten met FRAVOOL ! vzw. In geval van betwisting zijn de vredegerechten van het kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de verkoper, leverancier of dienstverlener, dan wel de rechtbanken van Mechelen uitsluitend bevoegd.


>